Spørsmål og svar

Her finner dere nyttig informasjon som beboer i Lyngmyra Borettslag.

Avskiltede biler

I henhold til veitrafikkloven er det ikke lov å parkere/hensette avskiltede biler på offentlige eller privatrettslige parkeringsplasser lenger enn 14 dager. «Permanent» parkerte avskiltede biler vil derfor bli borttauet.
I parkeringskjeller kan beboer per definisjon fritt benytte fast plass for parkering av avskiltet bil, men det er viktig å ta nødvendige hensyn med tanke på brann- og miljøsikkerhet.

Det er krav om at alle kjøretøyer i parkeringskjeller er forsikret.

Avfall og avfallshåndtering

Lyngmyra borettslag har et vakumbasert søppelsug-system med nedkast ytterst og i midten av hver gate. Disse sylinderformede nedkastene er merket på luken med husnummer. Det er ikke nødvendig med nøkkel for å åpne disse.
Vi anbefaler hundeeiere å kaste hundeposer i søppelsjaktene.
Det er veldig viktig at det ikke kastes ting som er for stort, tungt eller langt da dette kan skade hele avfallssystemet.


Restavfall og plast:
Det er to typer nedkast – restavfall og plast.
Alt avfall skal kastes i gjenknyttede poser, og skal ikke være større enn at man lett kan legge dette inn i åpningen.
Kun vanlig husholdningsavfall er tillatt kastet i disse nedkastene. Rester av oppussing, materialer, glassflasker, farlig avfall etc er ikke tillatt.

Papp og papir:
Papp og papir kastes i pappcontainere som står plassert på parkeringsplassene.

Glass:
Glass kan kastes på miljøstasjonen ved Prix Kattem.

Farlig avfall:
Farlig avfall skal leveres på gjenvinningsstasjonen på Heggstadmoen.
I tillegg har alle boenheter den røde boksen , som kan settes ut for tømming med jevne mellomrom. Les mer om farlig avfall her: http://trv.no/sortere/#farlig-avfall

Elektrisk avfall:
Elektrisk avfall kastes i egen beholder som kjøres ut i gatene samtidig med avfallstilhenger.

Avfallstilhenger:
Med jevne mellomrom kjøres det ut avfallstilhenger i gatene. Her gis det mulighet for å kaste større objekter, f.eks. etter oppussing. Avfallstilhenger er kun for privat bruk – profesjonelle henvises til gjenvinningsstasjonen på Sandmoen.
På utsiden av tilhengeren står det hva man har lov til å kaste der.
Vær oppmerksom på at det ikke er tillatt å kaste gips og gipsplater i avfallstilhenger.

Tidspunkt for utplassering av henger:
Oversikt over når hengeren er utplassert finner man i vår kalender, og det henger også oppslag i fellesoppgangene.

Hageavfall:
Innerst i hver gate er det utplassert tilhenger for hageavfall. Ingen andre former for søppel kan kastes her. Vær oppmerksom på at søppelsekker heller ikke er hageavfall.

Klær og sko:
For hele klær og sko er det utplassert klescontainere ved Coop Prix Kattem. Ødelagte klær behandles som restavfall.

Brannsikkerhet

Brannvarslere:
Det er installert felles alarmsystem i alle blokkleiligheter, også de med inngang på bakkeplan. Dersom man utløser alarmen ved et uhell er det viktig å raskt gå ned på hovedsentralen og nullstille alarmen – ellers vil brannalarmen gå i hele bygningen. Det er også viktig å raskt lufte ut røyk slik at man ikke utløser alarmen på nytt.
Dersom alarmen utløses må andre beboere raskt komme seg til hovedsentralen og finne ut hvilken leilighet alarmen er utløst i – for deretter å prøve å oppnå kontakt med beboer.

Det anbefales at beboere oppsøker alarmsentralen i blokkene og leser brukermanualen slik at man vet hvordan disse brukes.  Ved problemer med brannvarslingsanlegget, ta kontakt med Servicesentralen SKU (tlf 72 59 42 60) – eller elektrikerfirmaet Vintervoll AS (tlf 73 89 40 00) – som har serviceavtalen på systemet.

Ved brann – kontakt 113 umiddelbart og få alle beboere i sikkerhet ute.

Det er ikke installert felles varslingssystem i rekkehusene. Her er det delt ut røykvarslere som kan kobles sammen trådløst. Kravet er at det skal være minst èn røykvarsler i hver etasje.

Alle boenheter i Lyngmyra har fått utdelt brannslukningsapparat – og disse vil byttes med jevne mellomrom.

Rømningsveier:
Alle korridorer skal til enhver tid være ryddet. Det er ikke lov å hensette sykler, barnevogner eller andre ting som kan stå i veien dersom det bryter ut brann. Ting må oppbevares i egnede rom og boder.

Elbil / ladbare hybrider

Lyngmyra borettslag har komplett infrastruktur for elbillading (og hybrider) for samtlige parkeringsplasser i garasjene. Systemet har lastfordeling, og ladehastighet vil variere avhengig av hvor mange som lader samtidig.
Ladeboks koster 17900,- (per 25/5-24) og bestilles direkte hos Elaway via denne linken:
https://elaway.io/no/drivers/onboarding/59822f39-5310-51dd-b5c3-9b66ed2ed769/
Ladeboksen vil være beboers eiendel, og den krever ikke installasjon av elektriker da systemet har bakplater for hurtig tilkobling.

Pris for lading er satt til 1 kr / kwh. I tillegg faktureres en fastpris på 69,- per måned for administrasjonskostnader (pris per 25/5-24).
Styret forbeholder seg retten til å endre ladeprisen ved vedvarende høye energipriser.

Elaway fakturerer den enkelte andelseier for forbrukt strøm to ganger i året, og her vil det også stå oppført forbruket i aktuell periode.

Lyngmyra borettslag har tidligere tilbydt ladepunkt for elbil/ladbare hybrider via schuko stikkontakter og 10A tilkobling. Beboere som ønsker å beholde denne løsningen kan gjøre det inntil styret vedtar å avvikle denne ordningen.

Det er ikke tillatt å strekke egne skjøteledninger verken i garasjer eller til parkeringsplasser ute.

Grilling
Lyngmyra Borettslag har i utgangspunktet ikke restriksjoner på bruk av grill – men kullgriller og engangsgriller er på grunn av brannfare ikke tillatt på balkonger.
Kullgriller er tillatt på bakkeplan – men pass på at man har nok avstand til husvegg.
Selv om grilling er tillatt oppfordrer vi alle til å ta hensyn til naboer – både i forhold til matos og røyk.
I følge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan det maksimalt oppbevares 2 stk 11kg propanflasker i boenhet, eller 3 flasker i utvendig bod. Propanbeholdere må aldri plasseres under bakkeplan, og skal heller ikke oppbevares på loft.
Utendørs parkering

Hele området Kattem er omfattet av soneparkeringsbestemmelser, og det er derfor ikke lov å parkere biler på vei eller utenfor oppmerkede plasser. Parkering på gressområder ved parkeringsplassene (dette gjelder også tilhengere) er ikke tillatt.
Parkeringsplassene ytterst i de tre gatene i Lyngmyra Borettslag er regulert som privatrettslig parkering.
Disse parkeringsplassen er kun for beboere og gjester i Lyngmyra borettslag.
Privatrettslig parkering krever at biler er registrerte, hvilket vil si at avskiltede biler vil bli borttauet.
Lyngmyra borettslag har forbud mot parkering av tilhengere på utendørs parkeringsplasser, og dette inkluderer også campingvogner. Årsaken til forbudet er at det tidligere ble parkert et stort antall tilhengere på plassene til borettslaget.
Parkeringsreglement håndheves av ParkZone.
Det er ikke tillatt med parkering inne i tunene, og kjøring er kun tillatt for nødvendig tilbringertjeneste.
Av sikkerhet til barn og andre ønsker vi absolutt minimum av kjøring inne i tunene.
Alle gatene har elektriske bommer som kan åpnes ved å trykke på knapp på baksiden. Disse vil lukkes igjen automatisk. Skade på bommer meldes inn til Servicesentralen.
Det er 1 utvendig HC-plass på hver parkeringsplass. Disse er merket, og for å parkere der kreves gyldig HC-bevis utstedt av kommunen.

Da det er noe begrenset med tilgjengelige plasser henstiller styret alle beboere om å benytte sin faste parkeringsplass i garasje. Dette for å ha tilgjengelige plasser ute for gjester.

Flagging

Det er en flaggstang i Rådyrvegen og en i Rødrevvegen. Ansvaret for flagging på offisielle flaggdager innehas av flaggansvarlige i de respektive gater.

Boligmegler

Lyngmyra borettslag har en ikke-eksklusiv avtale med Eiendomsmegler1 v/Mathias Åsvang. Beboere kan selvsagt bruke den boligmegler de måtte ønske, men både borettslaget og beboere er tilbydt fordeler og rabatter ved bruk av denne megleren.

Kjølerom, boder, vaske-/tørkerom

Vaskerom:
Alle beboere har tilgang til felles vaskerom. Vaskemaskinene er gratis å bruke, men er kun ment for privat bruk.
Profesjonell bruk anses som et brudd på vedtektene.
Man bruker vanlig husnøkkel for å benytte vaskerommet.
Da disse rommene er felles for alle er det også viktig at alle rydder opp etter seg, tømmer maskinen etter endt vasketime etc.
Lister ligger ute på hvert vaskerom hvor man skriver seg opp på vasketimer.
Tidspunktene hvor man kan vaske, og andre regler, kan variere mellom vaskekretsene. Her vil det være beboerne selv som
bestemmer på vaskekretsmøtene.

Inne på vaskerommene er det også utplassert diverse vaskeutstyr, spader, gardintrapp, brannslange etc.
For at alle skal kunne bruke og ha tilgang til utstyret er det viktig at utstyr settes tilbake på rommet etter bruk.

Tørkerom:
Alle beboere har tilgang til felles tørkerom. I likhet med vaskerommet er det viktig at alle rydder opp etter seg og tar ned tøy når det er tørt.
I tillegg finnes det inngjerede tørkestativer ute. Husnøkkel benyttes både på tørkerom og tørkestativer.

Kjølebod:
Alle boenheter disponerer egen kjølebod. Disse kjølebodene er plassert i flere felles kjølerom som er spredt rundt i borettslaget.

Bod/oppbevaring:
I alle blokkene er det felles boder/oppbevaringsrom som er til fri disposisjon for alle i vaskekretsen. I tillegg har blokkleilighetene egne boder i kjeller, og rekkehusene har egne boder utenfor.

Nøkler og låsesystem

Lyngmyra borettslag benytter iLoq låsesystem.
Hver boenhet skal ha fire nøkler.

Husnøkkel gir tilgang til:

* Egen boenhet
* Inngang fellesoppgang
* Vaskerom
* Tørkerom
* Fellesbod

Nøkkel gir tilgang til garasjenedganger tilhørende vaskekrets/tun.

Ved problemer med låsesylinder – ta kontakt med Servicesentralen på tlf 72 59 42 60

Mistet husnøkkel? Ta kontakt med Avarn Security på tlf 916 45 956. 
Det vil tilkomme et gebyr på 500,- + mva når man benytter denne tjenesten.

Oppvarming
Lyngmyra borettslag har oppvarming og varmtvann basert på et fjernvarmesystem som hentes fra Statkraft sitt forbrenningsanlegg i Trondheim.
Vi har ikke installert målere, og det er for beboere fri bruk av varmtvann og oppvarming. Det belastes en månedlig sum som faktureres sammen med felleskostnadene, og denne summen er basert på budsjettert forbruk totalt i borettslaget.

Alle boenhetene er utstyrt med radiatorer, og disse ble byttet ved rehabiliteringen.
Det er ikke tillatt å endre på fjernvarmesystemet – som f.eks. sette på flere radiatorer.

Tappevannet er også oppvarmet basert på fjernvarmesystemet, og eliminerer derfor behovet for varmtvannstanker i boligene.
Det foretas jevnlig temperaturøkninger for å hindre bakterier i systemet.

Vaktmestersentralen Servicesentralen Kattem Ust (SKU) har varmeveksleren som fordeler varmtvann til de 6 borettslagene på Kattem, og SKU har også vedlikeholdet på dette systemet.

Parkeringskjeller

Det er en parkeringskjeller under tunene i hver gate, og det er èn fast plass til hver boenhet.
I tillegg til dette er det 17 ekstra parkeringsplasser for leie, og disse plassene må søkes om via TOBB. Tildeling skjer i rekkefølge etter dato på søknad.
Prisen på leie av ekstra parkeringsplass er pt 150,- i måneden. I tillegg kommer omkostninger til TOBB på 850,- ved tildeling av plassen.
Det er også 12 stk MC plasser tilgjengelig for leie. Pris på disse er 75,- per måned. Omkostninger til TOBB på 850,- betales ved tildeling av plassen.
Direkte leie av faste plasser – f.eks. av nabo – er ikke søknadspliktig til styret.
På grunn av brannsikkerhet er det viktig å påse at bilen ikke har lekkasjer eller andre forutsetninger for brannfare.
Det er ikke tilllatt med motorreparasjoner i garasjene.

Storstua
Storstua innerst i Gaupevegen (under Lyngmyra Barnehage) er et selskapslokale som leies ut til beboere i Lyngmyra Borettslag. Storstua er ment å være et rimelig alternativ for beboerne for å kunne arrangere bursdager, barnedåp, konfirmasjon etc.
Det er plass til inntil 40 personer, og Storstua har et fullt utstyrt kjøkken med flere typer servise. Det er også et lite lydanlegg tilgjengelig, og i tillegg til klappbord og stoler er det utplassert flere sofagrupper.
Vanlige husordensregler gjelder ved leie av Storstua, og leietaker vil være ansvarlig ved brudd på regler/vedtekter.
Uteromsveileder

Hensikten med denne veilederen er å gi beboerne i Lyngmyra borettslag et hjelpemiddel ved tiltak eller utbedringer av private utomhusarealer.
I denne veilederen vil man finne alt man trenger å vite om hva man kan gjøre med sitt eget uteområde.
Veilederen vil også bli delt ut på trykk i løpet av 2017, og skal følge boligen.

Last ned her (PDF)

TV/Internett

Lyngmyra borettslag har fiber inn til hver bolig, og har fellesavtale med Altibox levert av NTE. Grunnpakken er inkludert i husleien/felleskostnadene. Eventuelle kjøp av oppgraderinger eller ekstra TV-poeng faktureres direkte fra Altibox til den enkelte beboer.

Ved eventuelle problemer skal NTE kundeservice kontaktes på tlf 74150200

Finner du ikke spørsmålet du leter etter? Skriv inn her så skal vi svare så fort vi kan

1 + 13 =

Lyngmyra er ett av seks borettslag på Kattem som sammen eier vaktmestersentralen Servicesentralen Kattem Ust - med maskin- og utstyrspark, servicebygg, og varmesentral som fordeler fjernvarme til alle boligene i borettslagene. Borettslaget har en pen og skjermet beliggenhet helt sør i Trondheim, med kort vei til Bymarka, skistadion og andre naturområder. Lyngmyra har 228 boenheter, fordelt på høye og lave rekkehus, lavblokker og svalgangshus. Beboerne er i alle aldre, og har en stadig økende andel barnefamilier.

Adresse

Styrekontoret holder til i Rødrevvegen 34A,

7082 KATTEM.

Kontakt styret

post@lyngmyra.no