Ordensregler

REGLER FOR RO OG ORDEN I LYNGMYRA BORETTSLAG

VELKOMMEN!

Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og til å vise hensyn og omtanke under forskjellige forhold. I noen sammenhenger er det likevel nødvendig med felles regler, og derfor er disse generelle reglene for ro og orden laget. Disse reglene gjelder for alle beboerne i borettslaget.

ANSVAR – OMFANG

Reglene for ro og orden gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget. Hver enkelt andelseier er ansvarlig for at egne usstandsmedlemmer, besøkende og eventuelle leietakere gjøres kjent med reglene og overholder disse.

FELLESANLEGG – LEKEPLASSER – PARKERING

Ta godt vare på grøntanlegg, beplantninger og andre fellesanlegg. Skader påfører borettslaget – og dermed beboerne – unødvendige kostnader. Bruk ikke barnas lekeområder til andre aktiviteter slik at det går utover deres behov. La heller ikke firbente venner gjøre fra seg der.

DYREHOLD

Det er tillatt med husdyr i borettslaget, men dyreholdet skal ikke være til vesentlig ulempe for andre beboere. For hund og katt kreves det søknad til styret, og dyr skal ikke anskaffes før godkjent søknad foreligger. Båndtvang gjelder for hund, og det henvises for øvrig til kommunale regler og politivedtekter.
Det anbefales at beboere som skal søke om husdyr forhører seg med nærmeste naboer.
For utegående katter anmodes det sterkt om kastrering/sterilisering, chipping og vaksinasjon, og de bør holdes innendørs om natten. Unge katter bør holdes inne til de har utviklet retningssans og eventuelt er kastrert/sterilisert. For å forhindre tilgrising av fellesområder bør katteeiere anskaffe innendørs kattetoalett.
Hundeeiere plikter å straks plukke opp ekskrementer etter hunden. Det anbefales at beboere som skal søke om husdyr forhører seg med nærmeste naboer.
Klager på dyrehold behandles som brudd på ordensreglene på vanlig måte. Styret forbeholdes retten til å utforme og endre søknadsskjemaet for husdyr, og også retten til å avslå søknader dersom forhold tilsier at det er nødvendig.

PARKERING OG TRAFIKK

Parkering på området er regulert med offentlig trafikkskilt og skal kun skje på anviste plasser. Parkeringsplassene i garasjeanlegget skal brukes slik at uteplassene ikke opptas unødig. Det er ikke tillatt å hensette tilhengere,  campingvogner eller avskiltede kjøretøy på parkeringsplassene. Uregistrerte biler på uteparkeringsplassene blir fjernet for eiers regning.

Vask, oljeskift og større reparasjoner er av miljøhensyn og fare for brann ikke tillatt i garasjeanlegget.

Lagring av bildeler, dekk og annet løsøre er ikke tillatt i garasjeanlegget. Kjøring med motorkjøretøy inne på borettslagets område er begrenset til kun å gjelde nødvendig tilbringertjeneste. Kjøretøyet skal etter endt oppdrag umiddelbart kjøres ut og parkeres på anvist parkeringsplass. Kjøring inne på området skal foregå i gangfart. Brudd på kjøre- og parkeringsbestemmelsene ansees som brudd på avtale med borettslaget og behandles deretter.
Besøkendes kjøring på borettslagets område likestilles med beboernes egen kjøring, slik at eventuelle klager belastes vedkommende beboer. Hesteridning må ikke forekomme inne på borettslagets område.

Lyngmyra Borettslag har bestemte områder for kjøring og parkering av motorkjøretøy. Disse plassene er godt skiltet og skal benyttes. Kjøring og parkering på gårdsplasser, gang- og sykkelveier er ikke tillatt, bortsett fra under nødvendig tilbringertjeneste. For å sikre parkeringsplasser nok til alle, må tildelt garasjeplass i parkeringskjeller eller eventuell annen tildelt parkeringsplass benyttes. Respekter skiltingen i området.

RENHOLD AV FELLESAREALER

Renhold av trapper, ganger, vaskerom og tørkerom utføres av rengjøringsbyrå. Enkelte korridorer vaskes etter oppsatt turnusliste.

VEDLIKEHOLD AV YTRE FELLESAREALER M.M.

Beboerne har et felles ansvar for å ta godt vare på fellesarealer og utstyr. Beboerne plikter derfor i størst mulig utstrekning å delta på dugnad organisert av styret eller tillitsvalgte.

FLAGGING

Det skal flagges på borettslagets flaggstenger på offentlige flaggdager etter vanlige regler. Det velges en person fra hver gate som flaggansvarlig. Dersom beboere ønsker å flagge på egne merkedager avtales dette med flaggansvarlig.

KILDESORTERING – AVFALL

Avfall sorteres i henhold til regler fastsatt av kommunen. Medisiner og brukte sprøyter leveres på apotek. Vanlig husholdningsavfall kastes i henhold til merking på søppelnedkastene. Brukte elektriske artikler skal leveres til godkjent mottak. Søppel og annet avfall må ikke hensettes utenfor søppelnedkast og fellesrom. SKU sørger for henting av sortert avfall i egen container etter tur i gatene.  Hageavfall legges i spesiell container for hageavfall. Bråtebrenning er ikke tillatt på borettslagets grunn.

MATING AV FUGLER

Vær oppmerksom på at mating av fugler, eventuelt andre dyr, kan trekke rotter og mus til husene. Det samme gjelder matrester som etterlates utendørs.

RO OG ORDEN

Unngå unødig støy i leilighet, trapper og ganger i huset eller utenfor naboenes vinduer og balkonger. Sang og musikkundervisning og annen virksomhet som kan være til sjenanse for naboene, kan bare drives dersom borettslagets styre og naboene har samtykket. Oppussingsarbeid som medfører sjenerende støy som f.eks. banking, boring og sliping, må ikke foregå på søndager og helligdager. Heller ikke mellom kl. 21.00 og 07.00 på hverdager. Dette gjelder også støy fra vaskemaskiner og lignende. Lås alltid dørene til kjeller og til fellesrom. Hovedinngangsdørene skal være låst etter kl 2200.
Lyngmyra Borettslag har dørtelefon med callinganlegg i fellesoppgangen. Rist ikke tøy eller gulvmatter fra balkonger eller vinduer, i trapper eller ganger. Heng heller ikke ut klær til tørk på søndager og helligdager. Barnevogner, sykler, ski, redskaper o.l. skal i minst mulig utstrekning oppbevares i trapperom og oppganger. Der det finnes egne rom beregnet for slikt utstyr må disse brukes. Egne boder kan også benyttes. Etterlat ikke utstyr som ikke er i bruk, eller skal kastes, i fellesrommene.

BRUK AV LEILIGHETEN

Hold avtrekksventiler på kjøkken, bad og toalett åpne for å unngå at det oppstår kondensskader eller muggdannelse i leiligheten. Påse at leiligheten er tilstrekkelig oppvarmet ved fravær, flytting e.l. i den kalde årstid, slik at vann- og avløpsrør ikke blir frostskadet. Sett ikke opp f.eks. terrasser, plattinger, levegger, para bolantenner e.l. uten at styret har samtykket etter skriftlig søknad. Vær oppmerksom på at blomsterkasser normalt skal festes på innsiden av rekkverket på balkong for å unngå at farlige situasjoner oppstår. Vær forsiktig så det ikke oppstår brann. Bruk aldri åpen ild i kjellerganger eller fellesrom, det samme gjelder engangsgrill på verandaer eller plattinger. Propanbeholder skal aldri brukes eller oppbevares under terrengnivå, for eksempel i kjellerrom og garasjer.

VASKERIER OG TØRKEPLASSER

For bruk av vaskerier og vaskemaskiner gjelder særskilte regler. For bruk av vaskemaskiner er reglene slått opp i vaskerommet, og disse reglene må følges. Tørkeplassen skal bare brukes til tørking av vasketøy og til lufting. Tørkeplassen må ikke brukes på søndager og helligdager og heller ikke på offentlige høytidsdager. Banking av gulvtepper og matter må bare foregå på steder hvor det ikke kan sjenere noen.

BADEROM, WC, KRANER OG LEDNINGER

Eier/beboer er ansvarlig for uforsvarlig omgang med vann. I toalettet må det bare brukes toalettpapir; uvedkommende ting må ikke kastes i toalettet. Det kan føre til at avløpet går tett og at eieren får omkostninger med å stake opp.

DIVERSE

Balkonger og skillevegger mellom balkongene må ikke overmales da det her er brukt spesiell maling. Eventuelle skader på borettslagets utstyr og anlegg må meldes til styret, tillitsvalgte eller driftsleder ved Servicesentralen Kattem Ust SA. Oppsetting av egne boder m.m. må ikke gjøres uten styrets godkjennelse. Eventuelle private gjerder må utføres i stil med tidligere oppsatte gjerder, eller være spesielt godkjent av styret – jfr. formingsveileder.

PLIKTER – MISLIGHOLD

Disse reglene er laget som retningslinjer for å holde ro og orden i borettslaget, og for at alle innen fellesskapet skal ta hensyn til hverandre og trives der. Reglene skal således ikke legge unødige plikter på beboerne. Noen plikter er likevel nødvendige for å sikre et bomiljø som de fleste vil være tilfreds med. Alle beboerne må derfor sette seg inn i – og følge reglene for ro og orden.
Andelseiers eller beboers brudd på forpliktelser overfor Lyngmyra Borettslag utgjør mislighold. Ved vesentlig mislighold, og etter advarsel fra borettslaget, kan borettslaget pålegge eieren å selge boligen, jfr. pkt. 5 og 6 i vedtektene.
-styret

Lyngmyra er ett av seks borettslag på Kattem som sammen eier vaktmestersentralen Servicesentralen Kattem Ust - med maskin- og utstyrspark, servicebygg, og varmesentral som fordeler fjernvarme til alle boligene i borettslagene. Borettslaget har en pen og skjermet beliggenhet helt sør i Trondheim, med kort vei til Bymarka, skistadion og andre naturområder. Lyngmyra har 228 boenheter, fordelt på høye og lave rekkehus, lavblokker og svalgangshus. Beboerne er i alle aldre, og har en stadig økende andel barnefamilier.

Adresse

Styrekontoret holder til i Rødrevvegen 34A,

7082 KATTEM.

Kontakt styret

post@lyngmyra.no